Algemene voorwaarden

WEBZOOM LTD ("Wij") is een Engels bedrijf gevestigd te Unit 2 Bridge Road, First Floor, Ashford, Kent, England, TN23 1BB, dat via de website https://qrcreator.info/nl ("Site") een locatiegebaseerde dienst exploiteert waarmee eenieder die als particulier optreedt ("Klant" of "U") een mobiele telefoon kan lokaliseren met voorafgaande toestemming van de eigenaar van het telefoonnummer waarvan de locatie wordt gezocht ("Dienst").

Het doel van deze algemene voorwaarden ("Voorwaarden") is om uit te leggen hoe U, als Klant, kunt profiteren van de Dienst.

Het doel van deze Algemene Voorwaarden is om uit te leggen hoe U, als Klant, gebruik kunt maken van de Dienst.

Onze Algemene Voorwaarden zullen waarschijnlijk regelmatig worden bijgewerkt en/of aangevuld in overeenstemming met de evolutie, in welk scenario wij u één maand voor de herziening per e-mail zullen informeren. Toegang tot en gebruik van onze service nadat u op de hoogte bent gesteld van een dergelijke wijziging, en het niet beëindigen van uw lidmaatschap voor het einde van de maand, betekent acceptatie van de meest recente versie van de genoemde algemene voorwaarden.

Deze versie van de Algemene Voorwaarden is in ontwikkeling.

Deze versie van Onze Algemene Voorwaarden is voor het laatst bijgewerkt op 19 januari 2022.

1. Eerste registratie

1.1 Toegang tot en gebruik van onze service is afhankelijk van het aanmaken van een account op onze site ("account").

1.2 Tijdens het registratieproces worden de volgende gegevens gevraagd

  • E-mailadres
  • Wachtwoord

Als klant verzekert u ons van de nauwkeurigheid, oprechtheid en betrouwbaarheid van de informatie die u verstrekt, evenals het feit dat u meerderjarig bent en bevoegd om u te abonneren op onze service in het land waar u woont.

Wij vestigen uw aandacht op het feit dat in geval van identiteitsdiefstal, wij het recht behouden om alle wettelijke maatregelen tegen u te nemen, inclusief strafrechtelijke wetgeving.

1.3 Uw lidmaatschapscontract is niet wettelijk afgerond totdat de acceptatie van de betaling die is gedaan in overeenstemming met punt 2 hieronder ("Contract") is geverifieerd. U kunt uw contract te allen tijde downloaden door ons een e-mail te sturen waarin u hierom verzoekt.

Er is geen lidmaatschapscontract.

1.4 Het aanmaken van een account geeft alleen toegang tot het gebruik van ons platform aan de Klant die de account heeft aangemaakt. Als Klant is het uw plicht om de toegangsgegevens tot de Dienst (login en wachtwoord) geheim te houden en elk ongeoorloofd gebruik aan ons te melden. Toegang mag niet worden overgedragen aan andere partijen zonder onze voorafgaande toestemming.

1.5 Onze Service is alleen toegankelijk voor personen die deze om persoonlijke redenen gebruiken. Elk gebruik voor commerciële doeleinden is strikt verboden en zal resulteren in de onmiddellijke annulering van uw lidmaatschap en, bij uitbreiding, uw vermogen om toegang te krijgen tot en gebruik te maken van onze service, zonder kennisgeving en zonder terugbetaling.

2. Betaling

2.1 De kosten voor de service zijn als volgt:

  • Gedurende de eerste 48 uur na registratie heeft de Klant het recht om Onze Dienst te testen voor een bedrag van €0.50 (negentig cent) ("Proefperiode") - Aan het einde van deze 48 uur, behoudens opzegging binnen deze periode, wordt automatisch een abonnement afgesloten op maandbasis voor een maandelijks bedrag van €47.90 (zevenenveertig euro en negentig cent). Behoudens opzegging wordt dit abonnement automatisch van maand tot maand verlengd en wordt de gebruikte kaart automatisch gedebiteerd.

2.2 De hierboven vermelde prijzen zijn inclusief alle belastingen.

2.3 Betaling geschiedt per creditcard op Onze Website in euro's (Visa, MasterCard, American Express). De Website is uitgerust met een online betalingsbeveiligingssysteem dat de overdracht van de bankgegevens van de Klant versleutelt. Als onderdeel van ons betalingsproces gebruiken wij een externe provider, Stripe, en slaan wij geen informatie op over uw creditcardgegevens en -nummers. Zie ons privacybeleid voor meer informatie.

3. Herroepingsrecht

3.1 Je hebt het recht om het contract te herroepen binnen 2 (twee) dagen na ontvangst van de bevestiging na afloop van de proefperiode.

Dit is een verzoek tot herroeping.

3.2 Dit verzoek tot terugtrekking kan worden ingediend door ons een e-mail te sturen met de details van het verzoek. Er wordt een bevestigingsmail voor terugtrekking verzonden naar het e-mailadres dat je tijdens de registratie hebt opgegeven.

3.3 Zodra u uw herroepingsrecht heeft uitgeoefend, worden de bedragen die u aan ons heeft betaald binnen 5 tot 10 werkdagen nadat wij uw herroepingsverzoek hebben ontvangen, teruggestort op de kaart die u heeft gebruikt om voor de Dienst te betalen. Dit recht op terugbetaling is onderhevig aan de voorwaarde dat u geen gebruik heeft gemaakt van onze service na de proefperiode; als u gebruik heeft gemaakt van onze service na de proefperiode, begrijpt u dat er geen terugbetaling zal plaatsvinden voor de huidige maand en dat uw herroepingsrecht zal worden behandeld als een verzoek tot beëindiging, met ingang aan het einde van de betreffende maand.

3.4 Als u woonachtig bent in Zwitserland, is het herroepingsrecht zoals uiteengezet in dit Artikel 3 niet van toepassing, en elk verzoek om dit recht uit te oefenen zal worden opgevat als een verzoek om de Overeenkomst zonder betaling te beëindigen.

4. Hoe de service werkt

4.1 Zodra je abonnementscontract is afgesloten, hoef je alleen nog maar het nummer op te geven van de mobiele telefoon die je wilt geoloceren ("Ontvanger"). Er wordt dan een sms naar de ontvanger gestuurd met het bericht dat de klant eerder heeft geschreven en waarin hij aangeeft dat hij de mobiele telefoon in kwestie wil geolokaliseren. Het staat de Ontvanger vervolgens vrij om dit verzoek naar eigen goeddunken te accepteren of te weigeren. U erkent dat Wij niet kunnen garanderen dat de Ontvangers uw geolocatieverzoek zullen accepteren en dat een weigering geen aansprakelijkheid of recht op enige vergoeding van Ons jegens u met zich meebrengt.

4.2 U hebt het recht om een onbeperkt aantal verzoeken naar Ontvangers van Uw keuze te sturen zolang Uw Overeenkomst voortduurt.

4.3 U mag niet:

  • De site op een onwettige manier of in strijd met deze voorwaarden gebruiken om al het materiaal op de site of onze service of een deel daarvan te verkopen, kopiëren, verhuren, leasen, uitlenen, distribueren, overdragen of in licentie te geven, of onze service voor commerciële doeleinden gebruiken om te proberen onbevoegde toegang te krijgen tot onze systemen of die van onze onderaannemers, of deelnemen aan enige actie die de werking of het functioneren van onze site en service verstoort, verslechtert of belemmert.
  • Misbruik maken van de Site door opzettelijk een virus of andere schadelijke toepassing te verspreiden. Onze service gebruiken voor spammingdoeleinden. Onze activiteiten in diskrediet brengen of deelnemen aan gedrag dat onze reputatie kan schaden, hetzij op onze service of elders (bijvoorbeeld op sociale netwerken).

5. Beëindiging

5.1 Beëindiging op verzoek van de Klant. U kunt zich op elk moment uitschrijven en uw Overeenkomst beëindigen door te klikken op de link "Uitschrijven" in het menu bovenaan of onderaan de websitepagina, met dien verstande dat uw uitschrijving dan van kracht wordt aan het einde van de Proefperiode, d.w.z. aan het einde van het lopende jaar waarin uw verzoek tot uitschrijving is gedaan, in het geval dat uw account wordt gedeactiveerd en de toegang tot en het gebruik van Onze Service wordt beëindigd. Onder voorbehoud van artikel 3.3 vindt er geen restitutie plaats.

Er vindt geen restitutie plaats.

5.2 Op initiatief van WEBZOOM LTD wordt het contract beëindigd. Wij kunnen Uw contract ook aan het einde van een maand beëindigen, in welk geval Wij een e-mail zullen sturen naar het adres dat U bij registratie heeft opgegeven. In het geval van een schending van deze voorwaarden, met inbegrip van maar niet beperkt tot paragraaf 4.3, behouden Wij ons het recht voor om Uw account op te schorten terwijl Wij de noodzakelijke onderzoeken uitvoeren en, indien van toepassing, Uw overeenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen; of dit een opschorting of een beëindiging is, zult U worden geïnformeerd door middel van een e-mail naar hetzelfde adres.

5.3 De beëindiging uitgevoerd in overeenstemming met dit artikel geeft U geen recht op teruggave, in het geval dat deze beëindiging gelijk staat aan de uitoefening door U van een herroepingsrecht in overeenstemming met paragraaf 3.1 en 3.3.

6. Intellectueel eigendom

6.1 WEBZOOM LTD bezit alle intellectuele eigendomsrechten in onze website en de inhoud ervan, inclusief bijbehorende knowhow.

6.2 Wij geven u het niet-exclusieve, niet-overdraagbare recht op toegang tot en gebruik van onze diensten door het aangaan van deze overeenkomst.

Dit is een intellectueel eigendomsrecht.

7. Verplichting en garantie

7.1 Voor zover toegestaan door de toepasselijke wetgeving, wijst WEBZOOM LTD alle verplichtingen af die voortvloeien uit de uitvoering van de Overeenkomst door Ons.

Dit is een resultaatverplichting.

7.2 Ongeacht artikel 7.1, zal WEBZOOM LTD redelijke inspanningen leveren om ervoor te zorgen dat de service 24 uur per dag, zeven dagen per week beschikbaar is. Echter, WEBZOOM LTD zal niet verantwoordelijk gehouden worden voor het niet beschikbaar zijn als gevolg van bugs, technische beperkingen, of andere onderhoudswerkzaamheden, die geen aanleiding zullen geven tot enig recht op restitutie.

Er is geen recht op restitutie.

7.3 De Site kan links bevatten naar andere sites die niet worden onderhouden of gecontroleerd door WEBZOOM LTD, en voor wiens functionaliteit en inhoud wij op geen enkele wijze verantwoordelijk kunnen worden gehouden.

8. Diverse

8.1 GEVAL VAN OVERMACHT De partijen komen overeen dat, in het geval dat de uitvoering van het Contract onmogelijk blijkt als gevolg van een geval van overmacht, dat wil zeggen een onvoorzienbare gebeurtenis onafhankelijk van de wil van een of meer van de partijen, geen van de partijen verantwoordelijk kan worden gehouden voor de niet-uitvoering, mislukkingen of vertragingen in de uitvoering van een van haar verplichtingen als gevolg van het optreden van het genoemde geval. De uitvoering van het contract en zijn verplichtingen, met inbegrip van de betaling, zullen bijgevolg worden opgeschort voor de duur van de overmachtsituatie, waarbij de betaling die werd uitgevoerd voor de maand waarin de overmachtsituatie zich voordeed, behouden blijft. Elke partij heeft echter de mogelijkheid om gebruik te maken van de beëindigingsclausule in artikel 5.

8.2 NIETIGHEID. Indien een bepaling van deze voorwaarden ongeldig wordt verklaard, heeft deze ongeldigheid geen invloed op de wettigheid van de overige bepalingen. De ongeldige bepaling wordt vervangen en zodanig geïnterpreteerd dat de wettigheid ervan wordt gewaarborgd door een bepaling die naar de geest zo veel mogelijk overeenkomt met de ongeldige bepaling.

De ongeldige bepaling wordt vervangen door een bepaling die naar de geest zoveel mogelijk overeenkomt.

8.3 COMMUNICATIE. Alle correspondentie naar WEBZOOM LTD moet worden gestuurdnaar contact@qrcreator.info of WEBZOOM LTD, Unit 2 Bridge Road, First Floor, Ashford, Kent, England, TN23 1BB

8.4 TOEPASSELIJK RECHT EN JURISDICTIE. Het contract en deze algemene voorwaarden worden beheerst door Engels recht met betrekking tot hun toepasselijkheid en uitvoering. Alle geschillen die direct of indirect voortvloeien uit deze Voorwaarden en het daaruit voortvloeiende Contract zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechtbank van de woonplaats van de Klant wanneer WEBZOOM LTD de eiser is, en aan de rechtbank van Londen wanneer de Klant de eiser is.

© 2023 - 2024 - Laravel

Alle rechten voorbehouden